PREDMETI:
Predmeti / Courses

PREDMETI:

Katedra izvodi predmete na hrvatskom i na engelskom jeziku na različitim razinama studija.

Ispod se nalazi popis svih predmeta koje izvodi Katedra. Studenti upisani u integrirani preddiplomski i diplomski studij za magistra prava mogu, u okviru redovnog programa studiranja, izabrati i sve predmete koje Katedra nudi na engleskom jeziku na drugoj i na petoj godioni studija. Za detaljnije informacije o sadržaju predmeta koji se izvode na engleskom jeziku posjetite englesku verziju stranice Katedre.

 

Predmeti na integriranom studiju za magistra prava

 

- Predmeti 2. godine studija (dodiplomski studij):

Europsko javno pravo

Europsko javno pravo – seminar

European Public Law – seminar

 

Predmeti 5. godine studija (diplomski studij):

Jurisdiction and Role of the European Court of Justice

EU Constitutional Law

EU Internal Market Law

EU Migration and Asylum Law

Fundamental Rights in the EU

EU Climate Change Law

EU Gender Equality Law

Dubrovnik seminar: Advanced Issues of EU Law

 

Jean Monnet katedra za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level). 

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi katedra.

O sudjelovanju studenata na seminaru u Dubrovniku odlučuje Katedra. Prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz Jean Monnet predmeta.

 

Predmeti na studiju javne uprave

Pravo Europske unije 

Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije 

 

Predmeti na studiju socijalnog rada

Diskriminacija i antidiskriminacijske politike