EJP SEMINAR :
Europsko javno pravo - seminar

Seminar iz europskog javnog prava izvodi se u maniim grupama na hrvatskom i engleskom jeziku.

Studenti koji seminar žele pohađati na engleskom jeziku trebaju na studomatu upisati seminar pod nazivom European Public Law. 

Seminari se izvode online i putem Merlina. 

Studenti će biti obaviješteni o detaljima vezanim uz pojedinu seminarsku grupu putem Merlina nakon što budu raspoređeni i upisani.