EUROPSKO JAVNO PRAVO:
Repozitorij
Europsko javno pravo

II. godina - 4. semestar 

 

O PREDMETU:

 

Nastava iz predmeta "Europsko javno pravo" u akademskoj godini 2020/2021 (ljetni semestar) se izvodi u prvom (od 2. ožujka do 12. travnja) i trećem bloku (od 24. svibnja do 2. srpnja).

Predavanja će se održavati online, putem Microsoft Teams platforme i kroz sustav Merlin, u kojem će biti objavljeni svi materijali za pripremu za predavanja i ispite, poveznice za online predavanja, detaljne informacije o predmetu i ostale obavijesti.

E-kolegiju u Merlinu će biti pridruženi svi studenti koji su upisali predmet u ovom semestru, uključujući i studente ponavljače, te će biti raspoređeni u jedan od dva nastavna bloka.

 

KOLOKVIJI

U sklopu ovog predmeta održat će se 2 kolokvija.

Kolokviji se pišu online u sustavu Merlin i sastoje se od dva dijela.

Prvi dio kolokvija se piše 8 minuta. Sastoji se od 5 osnovnih pitanja na zaokruživanje.

Drugi dio kolokvija se piše 20 minuta. Sastoji se od 10 pitanja na zaokruživanje vezanih uz hipotetski predmet.

 

BODOVI

Za prolazak kolokvija potrebno je ostvariti: najmanje 3 boda od 5 osnovnih pitanja u prvom dijelu kolokvija, te najmanje 8 bodova ukupno (od 15 pitanja ukupno).

Studenti koji na prvom dijelu kolokvija ostvare manje od 3 boda nisu prošli kolokvij bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

OCJENE

Uspješnim prolaskom oba kolokvija studenti su položili pisani ispit i ne trebaju više izlaziti na njega. Na temelju položenih kolokvija, studenti ostvaruju (ovisno o ukupnom zbroju bodova na dva položena kolokvija) sljedeće ocjene:

16–21 bodova: dovoljan (2)

22–23 bodova: dobar (3)

24–30 bodova: dobar (3) uz mogućnost izlaska na usmeni ispit na kojem je moguće ostvariti ocjene vrlo dobar (4) ili odličan (5)

 

ISPIT

Ispit se također piše online u sustavu Merlin.

Ispit se sastoji od dva dijela: kvalifikacijskog i glavnog.

 

KVALIFIKACIJSKI DIO ISPITA

Kvalifikacijski dio ispita se piše 15 minuta. Sastoji se od 10 pitanja na zaokruživanje. Da bi se kvalificirali za glavni dio ispita, potrebno je ostvariti 7 bodova ili više.

 

GLAVNI DIO ISPITA

Glavni dio ispita se piše 40 minuta. Sastoji od dva hipotetska slučaja. Svaki hipotetski slučaj ima 10 pitanja na zaokruživanje i piše se 20 minuta (ukupno 20 pitanja i 40 minuta).

 

OCJENE

Ispit nosi ukupno 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova).

Studenti koji na prvom dijelu ispita ostvare manje od 7 bodova nisu položili ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

Ocjene:

1–16 ili manje od 7 bodova na prvom dijelu ispita = nedovoljan (1)

17–21 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dovoljan (2)

22–30 (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = dobar (3)

24 boda ili više (uz najmanje 7 bodova na prvom dijelu ispita) = mogućnost izlaska na usmeni ispit na kojem je moguće ostvariti ocjene vrlo dobar (4) ili odličan (5)

Usmeni ispiti za višu ocjenu se održavaju putem Google Meet-a.

 

NASUMIČNA USMENA KONTROLA ODGOVORA

Katedra će vršiti naknadne nasumične usmene provjere rezultata kolokvija i ispita. Studenti će o ovome biti obaviješteni za vrijeme predavanja.