FISKALNI FEDERALIZAM:
Fiskalni federalizam
Fiskalni federalizam
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166957
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Fiskalni federalizam Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166957
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
OBVEZNA: - Jelčić, B. et al. (; Financijsko pravo i financijska znanost; Zagreb: Narodne novine (2008), str.. 639-666
OBVEZNA: - Šimović J. et al.; ) Hrvatski fiskalni sustav; Zagreb: Narodne novine, str. 404-434, str. 480-499
OBVEZNA: - Rogić Lugarić, T.; Financiranje lokalne samouprave. U: Kregar, J. et al.; Decentralizacija. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2011), str
OBVEZNA: - Rogić Lugarić, T; Financiranje velikih gradova.; Pravni fakultet u Zagrebu Studijski centar za javnu upravi i za javne financije., str
OBVEZNA: - Rogić Lugarić, T.; Financijske (ne)mogućnosti hrvatskih lokalnih i regionalnih (područnih) jedinica za preuzimanje razvojne uloge U: Koprić, I., Škarica, M., Milošević, B. (ur.) Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi; Zagreb: Institut za javnu upravu (2015), str
OBVEZNA: - Europska povelja o lokalnoj samoupravi (čl. 9.) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave); , str
OBVEZNA: - Periodika; , str
PREPORUČENA: - Rogić Lugarić,; ormativna decentralizacija u Hrvatskoj i njezine granice.; Društvena istraživanja - časopis za opća društvena pitanja, god. 14. (2005), str. 1175-1196
PREPORUČENA: - Šimović, J., Rogić Lugarić, T.; Financiranje javnih potreba u velikim gradovima: iskustva Grada Zagreb; Zbornik Pravnog fakulteta, god. 56., br. 6. (2006), str. 1847-1913
PREPORUČENA: - Šimović, J., Rogić Lugarić, T., Šimović, H., Vuletić- Antić, B; Javno privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa,; , Hrvatska javna uprava, god. 7. (2007), br.1., (2007), str. 171-201
PREPORUČENA: - Jurlina Alibegović, D., Bajo, A.; Javne financije lokalnih jedinica. Zagreb; Školska knjiga (2008), str
PREPORUČENA: - Šimović, J., Rogić Lugarić, T.; Pojedini aspekti cijene komunalnih usluga kao instrumenta financiranja komunalnih usluga; Zbornik radova u čast prof. emeritusa Božidara Jelčića, Zagreb: Visoka poslovna škola Libertas (2010), str
PREPORUČENA: - Kregar, J., Đulabić V., Gardašević Đ., Musa A., Ravlić S., Rogić Lugarić, T.; Decentralizacija. Zagreb:; Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo) (2011), str
PREPORUČENA: - Rogić Lugarić, T., Veljanovski Maksimovska A. (; Samoporezivanje kao instrument financiranja lokalnih jedinica: hrvatsko i makedonsko iskustvo.; Zbornik Pravnog fakulteta, god. 61., br. 2. (2011), str.. 391- 416
PREPORUČENA: - Šimović, J., Rogić Lugarić, T; Komunalno gospodarstvo i instrumenti njihova financiranja.; Hrvatska i komparativna javna uprava, god. 12. (2012), br.1 (2012), str. 149-178
PREPORUČENA: - Rogić Lugarić, T.; Decentralizacija u malim lokalnim jedinicima: pogled izbliza. U: Štambuk, M., Šikić-Mićanović, L. (ur.) Ruralna općina: Sutra. Društvena (re)konstrukcija na ruralnom teritoriju.; Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (2014), str
PREPORUČENA: - Farvacque-Vitkovic, C., Kopanyi, M; Municipal Finances: A Handbook for Local Governments.; Washington, DC: World Bank. (2014), str
PREPORUČENA: - Bizioli, G., Sacchetto, C.; Tax Aspects of Fiscal Federalism.; Amsterdam: IBFD., str
Opis predmeta
1. Upoznavanje s pojmom fiskalnog federalizma i nužnošću njegovog postojanja te odnosa između različitih razina vlasti u području javnih financija
2. Razumjeti pojam optimalne fiskalne zajednice napose alokacijskih aspekata javnih dobara i problem internalizacije vanjskih učinaka među različitim jurisdikcijama
3. Pružiti znanje o političkoj i upravnoj dimenziji fiskalnog federalizma
4. Pružiti znanje o načelima fiskalnog federalizma i fiskalne decentralizacije
5. Razumjeti i analizirati poreznu autonomiju i optimalnu raspodjelu poreznih prihoda po razinama vlasti
6. Analizirati i razumjeti financijsko izravnanje i postojeće modele
7. Razumjeti i analizirati financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupravu u Republici Hrvatskoj

Sadržaj kolegija
Definicija fiskalnog federalizma i lokalnih financija, usporedba sa srodnim pojmovima. Ključni suvremeni trendovi i izazovi u području lokalnih financija. (Fiskalna) decentralizacija. Načela i funkcije lokalnih javnih financija. Vrste i obilježja prihoda nižih razina vlasti. Pojam lokalnog poreza. Porezna autonomija nižih razina vlasti. Optimalna raspodjela poreznih prihoda. Financijsko izravnanje - pojam i modeli. Financiranje lokalne infrastrukture. Financiranje lokalnih i regionalnih jedinica u Republici Hrvatskoj - teorija i analiza.
Ispitni rokovi
Obavijesti