:
Financiranje javne uprave
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege,   kolegij "Financiranje javne uprave" polaže se usmeno (cijeli ispit) ili polaganjem parcijalnih ispita (dva pisana kolokvija i jedan usmeni).   Tijekom ljetnog semestra održat će se dva pisana kolokvija, sa sadržajem iz priloženog popisa literature. Treći, usmeni kolokvij studenti odgovaraju na ispitnom roku na kojem prijave ispit, a ocjena iz ispita sadržavat će prosječnu ocjenu sva tri uspješno položena kolokvija. Uvjet za izazak na kolokvij je prisustvo na 3/4 predavanja. Kolokvijima mogu pristupiti redoviti i izvanredni studenti te ponavljači.   Postignuti rezultati na prvom i/ili drugom kolokviju priznat će se kao parcijalno položeni ispit na rokovima u lipnju, srpnju, rujnu tekuće akademske godine i studenome iduće akademske godine. Ako u navedenim rokovima ispit nije položen, na idućim se rokovima ispit odgovara u cijelosti, usmeno, neovisno o prethodno postignutim rezultatima na kolokvijima.   Sve dodatne informacije o kolokvijima i literaturi navedene su u Merlinu.