JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EU:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost
Javno financijsko pravo EU
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
Šifra: 166955
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: prof. dr. sc. Sonja Cindori - Predavanja
Osnovni podaci
Javno financijsko pravo EU Fiskalni sustav i fiskalna politika - 3. semestar
4.0 166955
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Sonja Cindori (Predavanja)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Literatura
OBVEZNA: Lončarić Horvat, Olivera, i Arbutina, Hrvoje; , Osnove međunarodnog poreznog prava, II i III dio,; Informator, Zagreb (2007), str
OBVEZNA: Arbutina, Hrvoje, i Rogić Lugarić, Tereza; Osnove poreznog prava,; Narodne novine, Zagreb (2016), str. dio: Administrativna suradnja
OBVEZNA: Šimović, Hrvoje i Jure,; Fiskalni sustav i fiskalna politika EU; , Pravni fakultet u Zagrebu (2006), str
OBVEZNA: Cindori, S., Pilipović, O., Kalčić, R.,; Porez na dodanu vrijednost u teoriji i praksi,; Web knjžara, Split, (2015), str
PREPORUČENA: Terra, Ben, i Peter Wattel:; European Tax Law,; Wolters Kluwer, (2015), str
PREPORUČENA: časopisi s tematikom međunarodnog i europskog prava javnih financija (dostupni u biblioteci PFZ), npr.: Europan Taxation, VAT Monitor, itd.; , str
Opis predmeta
1. Povijesni razvoj sustava javnofinancijskog prava EU
2. Proračun EU
a. Načela proračuna EU
b. Osnovne značajke proračuna EU
c. Prihodi proračuna EU
d. Rashodi proračuna EU
2.4.1. Rashodi proračuna EU za zajedničku poljoprivrednu politiku
2.4.2.Rashodi proračuna EU za Strukturne operacije - Fondovi EU
e. Učinci proračuna EU u svrhu ostvarivanja alokacijskih, redistribucijskih i stabilizatorskih ciljeva
3. Harmonizacija oporezivanja
a. Razlozi i nužnost harmonizacije oporezivanja u EU
b. Harmonizacija neizravnih poreza
i. Opći porez na promet (PDV)
ii. Pojedinačni porezi na promet (trošarine)
c. Harmonizacija izravnih poreza
i. Harmonizacija poreza na dobit i štetna porezna konkurencija
ii. Harmonizacija poreza na dohodak pojedinaca
iii. Harmonizacija imovinskih poreza
d. EU porez
4. Upravljanje javnim dugom i proračunskim deficitom u EU
a. Maastrichtiski kriteriji konvergencije
b. Pakt o stabilnosti i rastu
5. Temeljna obilježja fiskalnog federalizma EU
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Obavijesti