PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA:
Pravo industrijskog vlasništva
Pravo industrijskog vlasništva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
Šifra: 180464
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković
Osnovni podaci
Pravo industrijskog vlasništva Pravo društava i trgovačko pravo - 1. semestar
6.0 180464
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković
Literatura
OBVEZNA: Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); (1978), str
OBVEZNA: Matanovac, R.; Rački Marinković, A; ; Registri prava intelektualnog vlasništva; Hrvatsko registarsko pravo (2006), str
OBVEZNA: Zakon o žigu (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o poljoprivredi (pročišćeni tekst u pogledu dijelova koji se odnose na zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet); , str
OBVEZNA: Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99; , str
OBVEZNA: Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine, NN Međunarodni ugovori 14/2003 i 1/2004; , str
OBVEZNA: Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03; , str
OBVEZNA: Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007.; , str
PREPORUČENA: Zakon o patentu (pročišćeni tekst); , str
PREPORUČENA: Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99; , str
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti