Seminarske teme

Građansko pravo I: Opći dio i obvezno pravo

 

Načelo dispozitivnosti u građanskom pravu

Sudska praksa kao dio građanskog prava

Pojam subjektivnog građanskog prava

Pojam imovine

Pojam činidbe

Pojam i vrste pravnih poslova

Oblik očitovanja volje

Oblik pravnih poslova

Ništetnost pravnog posla

Pobojnost pravnih poslova

Mane volje kao uzrok ništetnosti pravnih poslova

Mane volje kao razlog pobojnosti pravnog posla

Zastara

Konvalidacija i konverzija nevaljanih pravnih poslova

Načelo savjesnosti i poštenja

Nepotpune obveze

Pasivna solidarna obveza

Novčane obveze

Odgovornost za štetu zbog nedostatka kupljene stvari

Evikcija

Odnos cesije i personalne subrogacije

Ugovori u korist i na teret trećih

Zakašnjenje dužnika

Raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Prodaja s pridržajem prava vlasništva

Darovanje i opoziv darovanja

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o najmu

Ortaštvo (Ugovor o ortaštvu)

Ugovor o zajmu

Ugovor o djelu

Ugovor o građenju

Ugovor o nalogu

Ugovor o komisiji

Štetna radnja kao pretpostavka odgovornosti za štetu

Uzročnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu

Protupravnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu

Pojam i oblici štete

Ugovorna odgovornost za štetu

Pojam i oblici neimovinske  štete

Neimovinska šteta prouzročena informacijom objavljenom u medijima

Odgovornost za ratnu štetu

Odgovornost više osoba za istu štetu

Ratne štete i štete od terorizma

Neimovinska šteta pravne osobe

Odgovornost za štetu prouzročenu motornim vozilom u pogonu

Odgovornost za štetu od neispravnog proizvoda

 

 

Građansko pravo II: Stvarno i nasljedno pravo

 

Stvari kao objekt prava vlasništva i drugih stvarnih prava

Pravno uređenje općih dobara u stvarnopravnom sustavu Republike Hrvatske

Javno vlasništvo

Stjecanje posjeda

Načelo jedinstva nekretnine

Načela zemljišnoknjižnog prava

Sastav zemljišne knjige

Sastav EOP zemljišne knjige

Preoblikovanje ručno vođene zemljišne knjige u EOP zemljišnu knjigu

Uknjižba

Predbilježba

Zabilježbe pravnih činjenica u zemljišnoj knjizi

Zabilježbe osobnih odnosa u zemljišnoj knjizi

Publicitetna funkcija zemljišnih knjiga

Brisovna tužba

Osnivanje, obnova i dopuna zemljišne knjige

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak

Amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina i drugih tereta

Kvalitete posjeda i njihov značaj u stvarnopravnom uređenju

Zaštita posjeda

Zaštita povjerenja u pravnom prometu nekretnina

Ustavno jamstvo vlasništva

Zakonska ograničenja vlasništva

Ograničenja vlasništva na temelju pravnog posla

Stjecanje prava vlasništva pokretnine na temelju pravnog posla

Stjecanje prava vlasništva nekretnine na temelju pravnog posla

Stjecanje prava vlasništva na temelju odluke suda ili drugog tijela

Stjecanje prava vlasništva nalazom

Stjecanje prava vlasništva pokretne stvari od nevlasnika

Stjecanje prava vlasništva pokretne stvari prirastanjem, sjedinjenjem i preradom

Građenje na tuđem zemljištu

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Vlasničke tužbe: reivindikacija i publicijana

Vlasničke tužbe: negatorija i publicijanska negatorija

Uređenje međe

Imisije

Pravni odnosi suvlasnika za trajanja suvlasničke zajednice

Razvrgnuće suvlasništva

Zajedničko vlasništvo

Uspostava etažnog vlasništva

Pravni odnosi vlasnika posebnih dijelova nekretnine za trajanja etažnog vlasništva

Prethodno i potonje vlasništvo

Stvarnopravni položaj stranaca

Stvarne služnosti

Plodouživanje i ostale osobne služnosti

Pravo iz stvarnog tereta

Pravo građenja

Obilježja založnog prava kao instrumenta osiguranja

Ručni zalog

Registarsko založno pravo na pokretnini

Prisilno založno pravo na pokretnini

Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pokretnini

Dobrovoljno založno pravo na nekretnini

Raspolaganje prvenstvenim redom hipoteke

Prisilno založno pravo na nekretnini

Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na nekretnini

Dobrovoljno založno pravo na pravu

Prisilno založno pravo na pravu

Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno založno pravo na pravu

Fiducijarno osiguranje na pokretnini

Fiducijarno osiguranje na nekretnini

Fiducijarno osiguranje na pravu

Načela nasljednopravnog uređenja

Otvaranje nasljedstva

Nasljedno pravo kao subjektivno građansko pravo

Pravni položaj nasljednika

Odvajanje ostavine na zahtjev vjerovnika

Odgovornost nasljednika i zapisovnika za ostaviteljeve obveze

Sastav ostavine

Isključenje nasljednika

Nedostojnost nasljednika

Odricanje od nasljednog prava

Nasljednička zajednica

Razvrgnuće nasljedničke zajednice

Odricanje u korist sunasljednika

Uračunavanje (collatio)

Načela zakonskog nasljeđivanja

Nasljeđivanje na temelju zakona (općenito)

Krvni srodnici kao zakonski nasljednici

Građanski srodnici kao zakonski nasljednici

Bračni drug kao zakonski nasljednik

Izvanbračni drug kao zakonski nasljednik

Zakonski nasljedni redovi

Nužno nasljedno pravo

Lišenje nužnog dijela (exheredatio bona mente)

Nasljeđivanje na temelju oporuke

Oblik oporuke kao pretpostavka njene valjanosti

Oporučna sposobnost

Mane volje kao uzrok nevaljanosti oporuke

Javna oporuka

Privatna oporuka

Međunarodna oporuka

Usmena oporuka

Sadržaj oporuke

Pravo na zapis (legat)

Određivanje zamjenika (supstituta) nasljedniku i zapisovniku

Ograničenje oporučnih raspolaganja uvjetom i rokom

Opterećenje oporučnih raspolaganja nalogom (modusom)

Opoziv oporuke

Tumačenje oporuke

Rekonstrukcija oporuke

Ugovor o odricanju od nasljedstva koje još nije otvoreno

Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Ugovor o dosmrtnom uzdržavnju

Ostavinski postupak

Rješenje o nasljeđivanju

Uloga javnih bilježnika kao povjerenika u ostavinskom postupku

Naknadno pronađena «imovina»