Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj

Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj

Projekt provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Hrvatskom udrugom za europsko kazneno pravo

i Hrvatskim udruženjem za kaznene znanosti i praksu

 

 

Sažetak projekta

 

Općeniti cilj projekta je istražiti primjenu odredbi Direktive o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (Direktiva 2010/64/EU),  Direktive o pravu na informiranje u kaznenom postupku (Direktiva 2012/13/EU i Direktive o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (Direktiva 2013/48/EU) u hrvatskom zakonodavstvu i praksi, radi izrade sveobuhvatnih preporuka za njihovu punu provedbu. Time ćemo doprinijeti unaprijeđenju procesnih prava osoba osumnjičenih i okrivljenih za kaznena djela.

 

Ciljevi:

 

 1. Procijeniti u kojoj je mjeri Hrvatska uspješno primijenila Direktive;

 2. Procijeniti način na koji su odredbe nacionalnog zakonodavstva te posredno Direktiva primijenjene u praksi; te

 3. Izraditi preporuke za poboljšanje zakonodavstva i prakse, te upoznati s njima relevantne institucije.

 

Aktivnosti:

 

 1. U okviru prve skupine aktivnosti, istražit ćemo postojeći status zakonodavstva i prakse u Hrvatskoj, provevši tri aktivnosti:

  • Sekundarno istraživanje postojećih propisa. Ovim ćemo istraživanjem procijeniti sukladnost nacionalne regulative s predmetnim Direktivama, te ju usporediti s zakonodavstvom odabranih zemalja članica EU.

  • Empirijsko istraživanje postojeće prakse. Primjenom metode intervjua s ključnim skupinama dionika (policijom, državnim odvjetnicima, odvjetnicima i sucima; dvanaest intervjua po skupini), istražit ćemo kako se odredbe relevantnog nacionalnog zakonodavstva primjenjuju u praksi.

  • Istraživanje korištenjem metode fokusnih grupa. Ovim ćemo istraživanjem podrobnije osvijetliti pitanja koja su se tijekom prve faze empirijskog istraživanja pokazala ključnima. Ukupno predviđamo pet fokusnih grupa.

 

 1. U okviru druge skupine aktivnosti, empirijsko znanje prikupljeno i analizirano pod (1) poslužit će za izradu preporuka za punu primjenu Direktiva koje jamče procesna prava osobama osumnjičenima i okrivljenima za kaznena djela, te za informiranje relevantnih javnosti, a sve u svrhu integriranja preporuka u zakonodavstvo i praksu:

  • Izrada preporuka za punu primjenu Direktiva. Preporuke će izraditi Stručni panel, koji će se sastojati od stručnjaka iz područja kaznenog prava, odvjetnika i sudaca, te stručnjaka za policijske procedure.

  • Stručni panel izradit će i plan informiranja relevantnih javnosti, koji će se oslanjati na profesionalne mreže svih uključenih pojedinaca i organizacija/institucija.

  • Članovi Stručnog panela će provoditi i zagovaračke aktivnosti kojima je cilj osigurati da relevantna javna tijela usvoje preporuke, a prvenstveno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslova, Državno odvjetništvo i Vrhovni sud.

  • Na završnoj konferenciji će rezultati projekta biti predstavljeni zainteresiranoj javnosti.

 

Očekivani rezultati:

 

 1. Unaprijeđeno znanje o normativnoj i praktičnoj primjeni Direktiva;

 2. Izrađene preporuke za unaprijeđenje zakonodavstva i prakse; te

 3. Provedene zagovaračke aktivnosti za primjenu preporuka, i ključne javnosti upoznate s rezultatima projekta.

 

 

Uz predstavnike Hrvatskog pravnog centra, Hrvatske udruga za europsko kazneno pravo i Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu Odbor projekta čine predstavnici sljedećih institucija: Državnog odvjetništva RH, Hrvatske odvjetničke komore, Ministarstva unutarnjih poslova RH, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Vrhovnog suda RH.

 

Početak projekta: 1. listopada 2015.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

 

 

 

Projekt sufinancira Program za pravosuđe Europske unije.

Za sadržaj ovog dokumenta odgovorni su isključivo Hrvatski pravni centar, Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo i Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražava stavove Europske komisije.