Literatura

Obvezna literatura

K. Sajko, Međunarodno privatno pravo, 4. izdanje, Narodne novine, Zagreb 2005 (I.4. i II.)

 

K. Sajko, Perspektive razvoja međunarodnog privatnog prava: o Bruxellskoj i Luganskoj konvenciji o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima i kako hrvatsko pravo uskladiti s tim konvencijama, u: Hrvatsko građanskoprocesnopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug

 Zagreb 1994, str. 208. – 269.

 

K. Sajko, Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 22. prosinca 2000. i hrvatske parnične stranke, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003, str. 653. – 670.

 

V. Bouček, Izvori europskog međunarodnog privatnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3-4/2003, str. 737. – 758.

 

H. Sikirić, Uredba Europskog vijeća br. 1347/2000. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti od 29. svibnja 2000., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6/2003, str. 1501. – 1537; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 3/2004.

 

Dopunska literatura

K. Sajko, On Jurisdiction Agreement Form in the Perspective of Pan-European Unification of Int'l Procedural Law, u: Essays Voskuil, The Hague 1992, str. 257. – 266.

 

K. Sajko, Towards Adaptation of the Croatian PIL to the EU Law, u: Essays Sturm, Tome II, Liege 1999, str. 1629. – 1643