OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik socijalne struke I
Engleski jezik socijalne struke I
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 20180
ECTS: 5.0
Nositelji: Miljen Matijašević , v. pred.
Agnes Milovan-Solter , pred.
Ispitni rokovi:
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik socijalne struke I Socijalni rad - 1. semestar
5.0 20180
Nositelj Konzultacije Lokacija
Miljen Matijašević , v. pred.

za vrijeme ispitnih rokova po dogovoru

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Agnes Milovan-Solter , pred.

Srijedom od 14 do 15 sati

Gundulićeva 10, soba br. 6
Literatura
Javornik Čubrić, Marijana; English for the Social Work Profession; Biblioteka socijalnog rada (2020), str. 1-78
Sočanac, Matijašević, Javornik Čubrić, Husinec, Horvatić Bilić; English for the Legal Profession, 2nd revised edition; Pravni fakultet (2019), str. 18-22, 40-50
Opis predmeta
Engleski jezik socijalne struke I prvi je od dva obvezna kolegija engleskog jezika na preddiplomskom studiju socijalnog rada. Kolegiji jezika struke naglasak stavljaju na stručnu terminologiju na stranome jeziku, uz komparativni pristup u odnosu na hrvatsko nazivlje. U okviru kolegija obrađuju se neke osnovne teme iz prava, organizacije vlasti, socijalnog rada i socijalne politike. U prvome dijelu kolegija riječ je o pojmu prava i osnovnim podjelama prava na grane. Zatim se predstavlja organizacija vlasti u demokratskim državama, što uključuje osnovna tijela svih grana vlasti, njihov ustroj i ovlasti. Nastavno na tu temu, riječ je o pojmu socijalne politike. Tu se diskutira o raznim njezinim aspektima, mjerama socijalne politike i povezanosti sa socijalnim radom. U drugome dijelu kolegija, nakon prvog kolokvija, studenti se upoznavanju s definicijom socijalnog rada Međunarodne federacije socijalnih radnika. Potom se obrađuje tema obrazovanja, u okviru koje se predstavlja hrvatski obrazovni sustav, od predškolskog do visokog, uz naglasak na obrazovanje socijalnih radnika. Zatim se predstavljaju osnove radnog prava, a u drugom dijelu te cjeline riječ je o zapošljavanju socijalnih radnika, radnim mjestima i okruženjima u kojima rade te vještinama i znanjima koja su potrebna za rad u njima. Konačno, daje se kratak pregled demografije kao discipline, demografskih kretanja te se diskutira o njihovom utjecaju na socijalnu politiku. Uz odabrane autorske tekstove, radi se i na autentičnim tekstovima uz brojne zadatke i aktivnosti za aktivno usvajanje stručne terminologije.
Ispitni rokovi
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.