OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik za javnu upravu IV.
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111405
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Snježana Husinec
Izvođači: Agnes Milovan-Solter , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik za javnu upravu IV. Javna uprava - 4. semestar
2.0 111405
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Snježana Husinec

utorkom 13.30 - 14.30 sati 

 

Gundulićeva 10, soba soba 2A
Izvođač Konzultacije Lokacija
Agnes Milovan-Solter , pred. (Predavanja)

Srijedom od 14 do 15 sati

Gundulićeva 10, soba br. 6
Literatura
OBVEZNA: Lelija Sočanac, Marijana Javornik Čubrić; English for Public Administration; Narodne novine (2018), str. 141-190
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010), str
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim jezičnim registrom koji se rabi u kontekstu Europske unije i njezinih institucija, kao i upravnih doktrina, te ih osposobiti za samostalno korištenje literature na engleskom jeziku. Prvi dio kolegija posvećen je povijesnom razvoju europskih integracija te institucijama Europske unije, njihovim ovlastima i sastavu. Posebna pažnja posvećuje se Sudu pravde Europske unije, njegovoj strukturi te tipovima sporova u kojima Sud odlučuje. Obrađuje se i državljanstvo Europske unije te sva prava koja iz njega proizlaze. Zatim se tematizira razlika između reforme I reorganizacije, govori o tipovima I razlozima reorganizacije. Poseban dio posvećen je inicijativi SIGMA, njezinom postanku, javnim uslugama, upravljanju ljudskim resursima te javnom financijskom management. Nadalje se predstavljaju dvije osnovne upravne doktrine, novi javni menadžment i dobra vladavina, njihov povijesni razvoj, osnovna obilježja i načela. Kolegij završava predstavljanjem e-uprave I njezinih karakteristika te vrsta e-usluga na primjeru E-Uprave u Republici Hrvatskoj. Tijekom obrade gradiva studenti čitaju i analiziraju autentične tekstove na engleskom jeziku poput zakonskih tekstova, opisa studija javne uprave u zemljama engleskog govornog područja, stručne članke itd.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.