TEMELJI RAČUNOVODSTVA:
Temelji računovodstva
Temelji računovodstva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166837
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
Osnovni podaci
Temelji računovodstva Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166837
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
Literatura
OBVEZNA: Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A., Pavić, I.; Računovodstvo I: priručnik za vježbe; Zagreb (2016), str
PREPORUČENA: Žager, K., Tušek, B., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Žager, L.; Računovodstvo I: računovodstvo za neračunovođe; Zagreb (2016), str
PREPORUČENA: Wild, J., Shaw, K. W., Chiappetta, B.; Fundamental Accounting Principles. 22nd Edition; New York (2015), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- pojmovno određenje računovodstvenih informacija u kontekstu upravljanja poslovanjem poduzeća
- razumijevanje osnovnih računovodstvenih kategorija
- sagledavanje temeljnih financijskih izvještaja kao podloge za ocjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća
- usvajanje koncepta evidencijskog dijela računovodstvenog procesa
- savladati okvir knjigovodstvenih isprava kao ulaznih elemenata evidentiranja poslovnih događaja
- uloga poslovnih knjiga u procesu računovodstvene evidencije i financijskog izvještavanja
- utvrditi mogućnosti primjene računovodstvenih politika i procjena u kontekstu ostvarivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
- analizirati ulogu revizije i analize financijskih izvještaja u pogledu utvrđivanja kvalitete financijskog izvještavanja

Sadržaj kolegija:
- uloga računovodstva u internoj okolini poduzeća kao instrumenta upravljanja poslovanjem
- pojmovno određenje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
- pregled tradicionalnog i suvremenog aspekta promatranja i uloge računovodstva
- računovodstvene pretpostavke, načela i standardi kao polazište za određivanje računovodstvenih politika i procjena
- pojam, uloga i vrste knjigovodstvenih isprava
- važnost osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga kao organizacijskog aspekta računovodstva
- konceptualni okvir računovodstvenog procesa
- računovodstvene predradnje financijskog izvještavanja
Ispitni rokovi
Obavijesti