NAČELO EUROPSKOG UPRAVNOG PRAVA:
Načelo europskog upravnog prava
Načela europskog upravnog prava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166975
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
Osnovni podaci
Načela europskog upravnog prava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166975
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Craig, Paul; EU Administrative Law, XVI/1. Oxford: Academy of European Law; European University Institute, Oxford University Press (2006), str
OBVEZNA: Hartley, Trevor C.; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice, prijevod s engleskog Sanja Barić, 2. hrvat. izdanje, četvrti dio: Upravno pravo; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 333.-487
OBVEZNA: Herdegen, Matthias; Europsko pravo, hrvatsko izdanje, Biblioteka Prijevodi, ur. Miomir Matulović; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2002), str. 110.-174
OBVEZNA: Josipović, T.; Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice, Pravna biblioteka Europsko pravo; Narodne novine (2005), str
OBVEZNA: Schwarze, Juergen; European Administrative Law; Office for Official Publications of the European Communities, Sweet and Maxwell (1992), str
PREPORUČENA: Aviani, Damir; Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih država i Europskoj uniji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 35 (1998), 1-2 (49-50); , str. 177-196
PREPORUČENA: ed. Michael Schweitzer; Europaisches Verwaltungsrech; (1991), str
PREPORUČENA: Everling, Urlich; Elemente eines europaeischen Verwaltungsrechts, DVBl.; (1983), str. 649 ff
PREPORUČENA: Klarić, Mirko; Načelo legaliteta uprave u pravu Europske unije, Hrvatska pravna revija, 4 (2004), broj 9; (2004), str. 84-94
PREPORUČENA: Koprić, I. (priredio); Modernizacija hrvatske uprave; Društveno veleučilište (2003), str
PREPORUČENA: Nicholas, Emiliou; The Principle of Proportionality in European Law: a comparative study, European Monographs, Kluver Law International; London-The Hague-Boston (1996), str
PREPORUČENA: Principles of Good Administration In the Member States of the European Union,; Statskontoret, Swedish Agency for Public Management (2005), str
PREPORUČENA: Schonberg, Soren; Legitimate Expectations in Administrative Law; European Court of Justice (2000), str
PREPORUČENA: Šimac, N.; Europski principi javne uprave: od vladanja do služenja građanima; Biblioteka Izazovi vremena; knj. 2, Udruga za demokratsko društvo, str
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija jest osposobiti polaznike doktorskog studija za poseban način "razmišljanja" i djelovanja pri obavljanju upravnih poslova, odnosno za primjenu temeljnih načela Europske unije u području općeg upravnog prava, koji ulaze u krug zajedničkog europskog nasljeđa, osobito pri odlučivanju o pravima i obvezama stranaka u upravnim postupcima i donošenju upravnih akata.

Sadržaj kolegija
1. Bitne značajke upravnog prava u Francuskoj i Njemačkoj, kao državama predstavnicama
dva europsko-kontinentalna pravna kruga, te u Velikoj Britaniji, kao predstavnici anglosaksonskog prava.
2. Nastanak i razvitak općeg upravnog prava Europske unije:
a) izvori općeg upravnog prava Europske unije,
b) posebna narav europskog upravnog prava između kontinentalnog (dogmatskog, kodificiranog) zakonodavstva i anglosaksonskog case law,
c) integrativna funkcija općeprihvaćenih načela europskog ustavnog i upravnog prava.
3. Načelo zakonitosti u djelovanju uprave, uključujući načelo opozivanja nevaljanih
akata uprave;
a) poseban studij značenja i primjene neodređenih pravnih pojmova u koncepciji zakonitosti.
4. Oblici slabije pravne vezanosti za pravnu normu:
a) diskrecijska ocjena,
b) popunjavanje pravnih praznina,
c) tumačenje /interpretacija/ pravne norme.
5. Izvršnost akata uprave u koncepciji zakonitosti.
6. Načelo jednakosti i načelo zabrana diskriminacije kao obvezujuće maksime u djelovanju uprave.
7. Zabrana arbitrarnog postupanja u djelovanju uprave.
8. Načelo razmjernosti u djelovanju uprave i provođenje testa proporcionalnosti u donošenju odluka;
a) poseban studij načela razmjernosti u sudskoj praksi Suda Europske unije.
9. Načelo pravne izvjesnosti i načelo zaštite legitimnih očekivanja stranaka;
a) poseban studij načela pravne izvjesnosti i načela zaštite legitimnih očekivanja stranaka u sudskoj praksi Suda Europske unije.
10. Temeljna načela upravnog postupka vezana uz zahtjeve koji proizlaze iz načela vladavine prava;
a) poseban studij obvezujućih pravila pri pisanju obrazloženja upravnih akata.
Ispitni rokovi
Obavijesti