POREDBENO UPRAVNO PROCESNO PRAVO:
Poredbeno upravno procesno pravo
Poredbeno upravno procesno pravo
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166968
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Dario Đerđa
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma - Predavanja
prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Poredbeno upravno procesno pravo Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166968
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Dario Đerđa
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma (Predavanja)
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Đerđa, Dario; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010), str
OBVEZNA: Đerđa, Dario; Upravni ugovori, Godišnjak 17: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse; Organizator (2010), str. 351-384
OBVEZNA: Šikić, Marko, Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava), Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2011); (2011), str. 351-384
OBVEZNA: Šikić, Marko; Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2012); (2012), str. 205-220
OBVEZNA: Medvedović, D.; Pravno uređeni postupci - pretpostavka moderne uprave, u: Modernizacija hrvatske uprave, Koprić, I. (ur.); Društveno veleučilište u Zagrebu (2003), str. 381-394
OBVEZNA: Medvedović, D.; Geneza novog Zakona o općem upravnom postupku u: Novi Zakon o općem upravnom postupku; Novi informator (2009), str. 19-74
OBVEZNA: Stelkens, Bonk, Sachs; Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl.; Beck (2001), str
PREPORUČENA: Ivančević, V.; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet (1983), str
PREPORUČENA: Medvedović, D. (pripr.); Hrestomatija upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2003), str
PREPORUČENA: Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji u pravnom režimu upravnih ugovora, Vodno gospodarstvo u svjetlu novog Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva; Inženjerski biro (2010), str. 80-101
PREPORUČENA: Đerđa, D.; Reforma sustava pravnih lijekova prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2009), str. 155-179
PREPORUČENA: Đerđa, D.; Nova rješenja Zakona o općem upravnom postupku iz 2009. godine, Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse - 2009.; Inženjerski biro (2009), str. 48-80
PREPORUČENA: Šikić, Marko; Pravna zaštita od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, u: Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj, urednici: Ivan Koprić i Vedran Đulabić,; Suvremena javna uprava (2009), str
PREPORUČENA: Šikić, Marko; Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku, Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1(2010); (2010), str. 219.-229
PREPORUČENA: Jerovšek, T.; Zakon o splošnem upravnom postopku (ZUP) z uvidnumi pojasnil; (2000), str
PREPORUČENA: Jerovšek. T., Trpin, G.; Zakon o splošnem upravnom postopku s komentarjem; (2004), str
PREPORUČENA: Krijan, P.; Komentar Zakona o općem upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine; , str
PREPORUČENA: Nehl, H.P.; Administrative procedure in EC law; (1999), str
PREPORUČENA: Bull H.; Allgemeines Verwaltungsrecht; Heidelberg (1993), str
PREPORUČENA: Knapp B.; Grundlagen des Vewaltungsrechts, I-II; (1992), str
PREPORUČENA: Kopp, F. O.; Verwaltungsverfahrensgezetz mit Erlauterungen; (1980), str
PREPORUČENA: Hengstschlager, J., Leeb, D.; Kommentar zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrengesetz, T. 1-3.; (2004), str
PREPORUČENA: Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem; Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I; Beck (2006), str
PREPORUČENA: Allgemeines Verwaltungsrecht; Maurer; (1992), str
PREPORUČENA: Moor P.; Droit administratif; (1994), str
PREPORUČENA: Mayer F.; Allgemeines Verwaltungsrecht; (1977), str
PREPORUČENA: Hernu, R.; Principe d'egalite et principe de non-discrimintion dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautes europeennes; (2003), str
PREPORUČENA: Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005), str
PREPORUČENA: Craig, Paul; European administrative law; (2006), str
PREPORUČENA: Detterbeck, S.; Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsporozessrecht, 3. Aufl.; Beck (2005), str
PREPORUČENA: Walter-Meyer; Grundriss des osterreichischen Verwaltungsverfahrensrechts; (1995), str
PREPORUČENA: Wieser R.; Handbuch des Bussgeldvefahrens; (1995), str
PREPORUČENA: Wolf-Bachof; Verwaltungsrecht, Band I-III; (1987), str
PREPORUČENA: Skrobotz, J.; Das elektroniische Verwaltungsverfahren; (2005), str
PREPORUČENA: Detterbeck, Steffen; Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungspozessrecht, 2. Aufl.; (2004), str
PREPORUČENA: Schenke, W.-R.; Verwaltungsprozesrecht, 9. Aufl.; (2004), str
PREPORUČENA: Bignani, F., Cassese, S.; Il procedemento amministrativo nel diritto europeo; (2004), str
PREPORUČENA: Mastragostino, F.; Diritto procesuale amministrativo; (2004), str
PREPORUČENA: Wuertenberger, Thomas; Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl.; C.H.Beck (2006), str
PREPORUČENA: Deguergue, M.; Procdeure administrative contentieuse; Montchrestien (2003), str
Opis predmeta
Cilj je kolegija upoznati studente s razvojem i suvremenim shvaćanjima upravnog procesnog prava. S obzirom na sve veći značaj upravnog prava u današnjim modernim pravnim državama i razumijevanje uloge koje u upravnom pravu ima pravilno provođenje procedura od velike je važnosti. U konačnici studentima je potrebno u što je moguće većoj mjeri približiti shvaćanje da zadaća provođenja upravnih postupaka u velikoj mjeri nadilazi isključivo puku implementaciju materijalnog prava.
Sadržaj kolegija
Nastanak i razvoj upravnog procesnog prava i osobitosti prema sudskim procesnim pravima.
-Različiti smjerovi formiranja upravnog procesnog prava : legifikacija (Austrija, Njemačka, SAD) i sudskom praksom (Francuska, Engleska);
-Objekt upravnog procesnog prava: upravni akti ili svi pojedinačni akti uprave ili i upravni ugovori ili i općenoramtivni akti uprave?
-Kodifikacija upravnog procesnog prava - suvremeno stanje i perspektive;
- Temeljna načela upravnog procesnog prava: klasična (materijalna istina, saslušanje stranke itd) i stvaranje novih načela (razmjernosti, zaštite legitimnih očekivanja stranaka, brižljivosti);
- Problem aktivne i uzgredne stranke u postupku, posebice procesne legitimacije (pravni interes, faktični interes ili popularni zahtjev);
- Složeni (potpuni ispitni) i jednostavni (skraćeni) postupci, forma i sadržaj odluka, mogućnost i dopustivost elektroničkog rješavanja o pravima i obvezama stranaka;
- Procesne pogreške i pravni lijekovi (redovni i izvanredni);
- Dopustivost odnosno. nedopustivost opoziva odluke zbog zaštite zakonitosti i/ili javnog interesa;
- Izvršenje odluka donesenih u upravnom postupku.
Ispitni rokovi
Obavijesti