SUDSKI NADZOR UPRAVE U POREDBENOM HRVATSKOM PRAVU:
Sudski nadzor uprave u poredbenom hrvatskom pravu
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166971
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođači: prof. dr. sc. Dario Đerđa - Predavanja
prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Osnovni podaci
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166971
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dario Đerđa (Predavanja)
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Đerđa, Dario, Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012), str
OBVEZNA: Jean Marc Sauve; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta, Zbornika Pravnog fakulteta u Splitu br.1 /2008; (2008), str
OBVEZNA: Medvedović, D. (pripr.); Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu, Društveno veleučilište u Zagrebu (2003), str
OBVEZNA: Preporuka /Recommendation Rec (2004)2 Vijeća ministara Europskog vijeća o sudskom nadzoru akata uprave (15. prosinca 2004).; (2004), str
OBVEZNA: Bosiljka Britvić-Vetma; Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 2(2013); (2013), str
OBVEZNA: Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, 3(2011); (2011), str
PREPORUČENA: Krbek, I.; Sudska kontrola naredbe; (1939), str
PREPORUČENA: Popović; O upravnom sporu; (1955), str
PREPORUČENA: Stojanović M.; Sudska kontrola akata uprave; (1963), str
PREPORUČENA: Aviani, D.; Parlamentarni ombudsman; (1999), str
PREPORUČENA: Omejec, J.; "Razumni rok" u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava; (2000), str
PREPORUČENA: Ivančević-Lalić, Androjna, Dragojlović-Mihailović, Krijan, Majstorović, Perović, Bačić-Tomić; Komentari Zakona o upravnim sporovima:; , str
PREPORUČENA: Tatar, B.; Upravni spor; (2002), str
PREPORUČENA: Schwarze J.; European administrative law; (2006), str
PREPORUČENA: Chapus, R.; Droit du contentieux administratif; (2004), str
PREPORUČENA: Craig, Paul; European administrative law; (2006), str
PREPORUČENA: Detterbeck, S.; Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs- prozessrecht, 3. Aufl.; Beck (2005), str
PREPORUČENA: Brisson, J.-F.; Les recours administratifs en droit public francais: contribution a l'etude du contentieux administratif non juridictionne; LGDJ (1996), str
PREPORUČENA: Guy-Ecebert, C.; Procedure administrative et mediation; Bruyant (2002), str
PREPORUČENA: Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005), str
PREPORUČENA: Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem; Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I; Beck (2006), str
PREPORUČENA: Leroy, M.; Contentieux administratif; (2004), str
PREPORUČENA: Debbasch-Ricci; Contetieux administratif; (1994), str
PREPORUČENA: Langavant E.-Rouault M-C.; Le Contentieux administartif; (1978), str
PREPORUČENA: Pouille A.; Le pouvoir judiciaire et les tribunaux; (1985), str
PREPORUČENA: Erichsen H.E.; Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtbarkeit, Band I-III,; (1987), str
PREPORUČENA: Machacek, R. (Hrsg.); Verfahren vor dem Verfassungsgerichthof und vor dem Verwaltungsgerichthof, 5. Aufl.; (2004), str
PREPORUČENA: Gerichtschutz gegen die Exekutive, Tom I. -III.; (1970), str
PREPORUČENA: Sodan, H, /Ziekow, J. (Hrsg.); Verwaltungsgerichtodnung, Kommentar, 2. Aufl.; Nomos (2005), str
PREPORUČENA: Brown - Bell; French administrative law; (1998), str
PREPORUČENA: Wraith R.E.-Hutchesson; Administative tribunals; (1973), str
PREPORUČENA: Review of tribunals- Leggett's report; (2001), str
PREPORUČENA: Smith, S, de, Wolf, H.; Jowell, j.; Judicial review of administrative action; (1995), str
PREPORUČENA: Wuertenberger, Thomas; Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl.; C.H.Beck (2006), str
PREPORUČENA: Deguergue, M.; Procdeure administrative contentieuse; Montchrestien (2003), str
PREPORUČENA: Stelkens, Bonk, Sachs; Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl.; Beck (2001), str
Opis predmeta
Cilj kolegija je u produbljivanju znanja doktoranata o upravno-sudskom nadzoru. Zbog toga se studente upoznaje s osnovnim modelima takvog nadzora u svijetu, te ih se nakon toga podrobnije upoznaje s razvojem upravnog sudovanja u hrvatskoj, kao i s pozitivno-pravnim uređenjem. U konačnici smisao i cilj kolegija je u približavanju studentima spoznaje o presudnoj važnosti sudskog nadzora nad upravom za razvoj modernih pravnih država.

Sadržaj kolegija:
1. Opća teorija sudskog nadzora djelovanja uprave. - Sistemi sudskog nadzora u svijetu i njihova suvremena tranformacija.
2. Osnovna obilježja sudskog nadzora djelovanja uprave u Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, državama common law-a. Nadzor zakonitosti akata tijela EU i međunarodnih organizacija.
3. Organizacijski modeli sudskog nadzora uprave: redovni sudovi, upravni sudovi opće nadležnosti, specijalizirani upravni sudovi i njihova primjena..
4. Objekt upravnosudskog nadzora (upravni akti, drugi pojedinačni akti uprave, normativni akti, materijalne radnje);
5. Način odlučivanja i širina sudskih ovlasti: - spor o zakonitosti ili spor pune jurisdikcije;
6. Razvitak sudske kontrole uprave na području Hrvatske.
7. Teorijski i praktični problemi upravnosudskog postupka (upravnog spora) u suvremenom domaćem pravu.
Ispitni rokovi
Obavijesti