JAVNI MENAGMENT:
Javni menagment
Javni menagment
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166994
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Javni menagment Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166994
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Perko-Šeparović, Inge; Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave; Golden marketing. (2006), str
OBVEZNA: Perko-Šeparović, Inge; Paradoksi novog javnog menadžmenta. U: Zbornik Globalizacija i demokracija. Zagreb: Fakultet političkih znanosti; (2003), str. 85-94
OBVEZNA: Perko-Šeparović, Inge; Novi javni menadžment - britanski model; Politička misao, 39 (4); (2002), str. 31-44
OBVEZNA: Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu; Pravni fakultet (2014), str. 104-132
OBVEZNA: Đulabić, Vedran; Primjena tržišnih instrumenata u javnoj upravi: mogućnosti i ograničenja. U: Musa, A. (ur) 7. Forum za javnu upravu.; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014), str
OBVEZNA: Đulabić, V.; Povelje javnih službi: pokušaj podizanja kvalitete javne uprave i jačanja uloge građana, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 56(1); (2006), str. 7-48
PREPORUČENA: Pollitt, Christopher, Sandra van Thiel, Vincent Homburg (eds).; New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives; Palgrave Macmillan, New York. (2007), str
PREPORUČENA: Pollitt, Christopher; The Essential Public Manager; Open University Press/McGraw Hill (2003), str
PREPORUČENA: Pollitt, Christopher i Geert Bouckaert; Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3th ed.; Oxford: University Press (2011), str
PREPORUČENA: Hughes, Owen E.; Public Management and Administration: An Introduction, Third Edition.; Basingstoke: Palgrave Macmillan. (2003), str
PREPORUČENA: Bovaird, Tony, Elke Loeffler; Public Management and Governance; Routledge (2005), str
PREPORUČENA: Manojlović, R.; Danski model novog javnog menadžmenta - može li poslužiti kao uzor Hrvatskoj?, Hrvatska javna uprava, 10(4); (2010), str. 961-996
PREPORUČENA: Koprić, Ivan, Jasmina Džinić i Romea Manojlović (ur.); Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu, Zagreb. (2016), str
PREPORUČENA: Koprić, I.; Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi Republike Hrvatske. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu (2016), str. 3-38
PREPORUČENA: Manojlović, R.; Upravljanje učinkom u hrvatskoj lokalnoj samoupravi. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; Institut za javnu upravu (2016), str. 65-96
PREPORUČENA: Džinić, Jasmina; Komparativna iskustva upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. U: I. Koprić, J. Džinić, R. Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi.; (2016), str. 129-157
PREPORUČENA: Džinić, Jasmina; Nagrade u javnom sektoru - podizanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju, Hrvatska i komparativna javna uprava, 12(4); (2012), str. 1003-1036
PREPORUČENA: Osborne, David, Ted Gaebler; Reinventing Government, Reading etc.; Addison-Wesley Publishing Co. (1992), str
PREPORUČENA: Linden, Russell M.; Seamless Government: A Practical Guide to Re-Engineering in the Public Secto; Jossey-Bass Publishers, str
PREPORUČENA: Kettl, Donald F., John J. DiIulio (eds.); Inside the Reinvention Machine; The Brookings Institution (1995), str
PREPORUČENA: Halachmi, Arie, Geert Bouckaert (eds); Organizational Performance and Measurement in the Public Sector; Quorum Books (1996), str
PREPORUČENA: Condrey, Stephen E. (ed.); Handbook of Human Resource Management in Government; Jossey-Bass Publishers (1998), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Upoznati studente s razvojem menadžerskih pristupa u državnoj i javnoj upravi.
- Upoznati studente s metodama i instrumentima javnog menadžmenta koji se primjenjuju u upravljanju suvremenim organizacijama javne uprave i javnog sektora.
- Upoznati studente s obilježjima i učincima suvremenih menadžerskih reformi.
- Upoznati studente s provođenjem menadžerskih reformi u pojedinim europskim zemljama.

Sadržaj kolegija
Poduzetništvo i menadžment. Ekonomske vrijednosti, poduzetništvo i menadžment u državnoj i javnoj upravi. Od kameralizma do novog javnog menadžmenta. Počeci menadžerskog pristupa javnom sektoru (Woodrow Wilson, Leonard White, Fredrick W. Taylor i drugi). Klasici menadžerskog pristupa: Luther Gulick, Luther Urwick, Chester Barnard, Mary Parker Follett. Mehanicistički i instrumentalni pristup organizacijske teorije. Javni menadžment i preskriptivni pristup u organizacijskoj teoriji i znanosti o javnoj upravi. Suvremene menadžerske reforme: od ekonomičnosti i efikasnosti do efektivnosti i kvalitete javnih usluga. Strukturalne mjere i učinci menadžerskih reformi. Funkcionalne mjere i učinci. Personalne mjere i učinci. Ostali učinci. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama. Primjeri menadžerskih institucija, koncepata i pristupa. Izvršne agencije. Re- inženjering. Posebni položaj rukovodećeg osoblja: javni menadžeri. City manager. Promjene u službeničkim odnosima. Menadžerska kultura. Od procedura prema učincima. Kompeticija i javno tržište. Naplata javnih usluga. Privatizacija, outsourcing, contracting out i slične mjere jačanja privatne inicijative u javnoj sferi.
Ispitni rokovi
Obavijesti