OBAVIJESTI:
Civilno društvo

 

UPUTE ZA IZRADU ESEJA IZ IZBORNOG KOLEGIJA- CIVILNO DRUŠTVO

Ispit iz kolegija Civilno društvo polaže se pismenim putem na odabranu temu.

Studenti sami definiraju i predlažu temu te okvirnu strukturu eseja, temeljem pregleda obavezne ispitne literature te pretrage dodatne literature. Esej je kritički i dijaloški prikaz određene teme ili područja. Opseg rada može se kretati između 7 do 10 stranica. Potrebna je osobna interpretacija i kritički osvrt, koji se temelji na raspravi, argumentiranju i promišljenoj uporabi korištene literature.

Esej treba imati uvod, središnji dio i zaključak. U uvodnom dijelu potrebno je kratko predstaviti temu eseja te sažeto opisati strukturu i sadržaj eseja. U središnjem dijelu iznose se promišljanja o određenoj problematici, koja se potkrjepljuju teorijskim i empirijskim spoznajama. U zaključku se povezuju već iznesene glavne točke s eventualnom preporukom za nova istraživanja u tom području.

U izradi eseja studenti mogu konzultirati nastavnike na kolegiju.

Neizostavan dio eseja je popis korištene literature te referiranje na literaturu u tekstu.

Obavezna ispitna literatura obuhvaća slijedeće tri jedinice:

  • Bežovan, G. (2005). Civilno društvo (drugo izdanje). Zagreb: Nakladni zavod Globus.
  • Bežovan, G., Zrinščak, S. (2007). Civilno društvo u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko sociološko društvo.
  • Bežovan, G.; Matančević, J., (2017). Civilno društvo i pozitivne promjene, Zagreb: Školska knjiga.

Rok za predaju eseja- studenti su dužni predati e-inačicu eseja, e-poštom nastavnicima, najkasnije zadnji radni dan prije ispitnog roka do 13,00 sati.

Popis obavijesti