Ustroj i upravljanje

Fakultet je javna ustanova, znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja ustrojava i izvodi sveučilišne studije, stručne studije, znanstveni i stručni rad u znanstvenom području društvenih znanosti.

Fakultetom upravljaju dekan i Fakultetsko vijeće.

 

Ustrojbene jedinice Fakulteta su centri, zavodi i katedre.

Studijski centri su ustrojbene jedinice Fakulteta koje ustrojavaju i izvode znanstveni i stručni rad. Na Fakultetu su ustrojeni:

  1. Studijski centar za socijalni rad
  2. Studijski centar za javnu upravu i javne financije

Djelatnost Fakulteta temelji se na slobodi i autonomiji stvaralaštva, javnosti rada, etičnosti nastavnika i znanstvenika, međunarodnim mjerilima kvalitete, povezanosti sa sustavom obrazovanja, zaštiti intelektualnog vlasništva, akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji, otvorenosti prema javnosti i građanima, nedjeljivosti nastavnog rada i znanstvenog istraživanja, poštovanju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda, europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji, te usklađivanja s europskim sustavom visokog obrazovanja, konceptu cjeloživotnog obrazovanja i dr.

Djelatnosti Fakulteta su:

  1. ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija i drugih oblika edukacije u obrazovnim područjima prava, uprave, socijalnog rada i srodnim područjima;
  2. znanstvenoistraživački i visokostručni rad u području pravnih, ekonomskih, političkih i drugih društvenih znanosti;
  3. pružanje istraživačkih, razvojnih i savjetničkih usluga, izrada stručnih elaborata i ekspertiza;
  4. nakladnička, tiskarska i informatička djelatnost;
  5. obavljanje drugih djelatnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz prethodno navedene djelatnosti.