prof. dr. sc. Ksenija Turković
prof. dr. sc.
Ksenija Turković

 

1.      Sveučilišni udžbenici:
 
1.       Kaznenadjelaprotivvrijednostizaštićenihmeđunarodnimpravom,(str. 99-140); Kaznenadjelaprotivspolneslobodeispolnog čudoređa(str. 145-179); Kaznenadjelaprotivbraka, obiteljiimladeži, (203-213); Kaznenadjelaprotivzdravljaljudi(247-265), u Posebni dio kaznenog prava (ur. Petar Novoselec, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007)
 
2.       Pravnaregulacijakloniranjaunasiusvijetu, uMedicinskaetika (ur. Niko Zurak, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet; Merkur A:B.D., 2007, suautorstvo s Dubravkom Šimonović)
 
3.       Pravapacijenataiodgovornoststomatologa, uBrkić idr., Forenzičkastomatologija (suautorstvoH. Brkić, Z. Kaić, J. Keros, M. Šoljan ), ŠkolskaknjigaZagreb, 2000, str. 69-81
 
4.       Kaznenadjelaprotivvrijednostizaštićenihmeđunarodnimpravom, uHorvatić, Šeparović i dr., Kazneno pravo – posebni dio, Svečilišna tiskara, 1999, str. 150-186
 
2.         Znanstvene knjige i priručnici:
 
5.       HIV/AIDS u zakonodavstvu RH (Media print d.o.o., Zagreb, 2006)
 
6.       HIV/AIDS in the Legislation of the Republic of Croatia (Media print d.o.o., Zagreb, 2006)
 
7.       Zakonozaštitiosobasduševnimsmetnjamakomentarsdodacima, (koautorstvoM. Dika, M. Goreta, Z. Đurđević), PravnifakultetSveučilištauZagrebu, PsihijatrijskabolnicaVrapče, 2001, str. 1-127, 208-321, 323-389, 437-640
 
            3.         Zbornici radova i zbirne znanstvene knjige (urednica):
 
8.       Large-scale victimisation as a potential source of terrorist activities : importance of regaining security in post-conflict societies (ur. Uwe Ewald i Ksenija Turković, Amsterdam, IOS Press, 2006)
 
9.       Psihijatrija i zakon (ur. Miroslav Goreta, Vlado Jukić, Ksenija Turković, Psihijatrijska bolnica Vrapče, 1998.)
 
10.   Pravni leksikon (urednica struke, Leksikografski zavod Miroslv Krleža, 2007)
 


4.      Prijevodi:
 
1.       Mirjan Damaška, Lica pravosuđa i državna vlast – usporedni prikaz pravosudnih sustava (urednica prijevoda Ksenija Turković, Nakladni zavod globus, 2008.)
 
2.       The Croatian Criminal Code, 6 HLJKPP 23 (dodatak, 1999) (prevoditeljica)
 
5.      Znanstveniradoviobjavljeniu časopisimasmeđunarodnomrecenzijomisnjimapovrsnoćiizjednačenimdomaćim časopisimaipublikacijama (a1):
 
a) Rad prihvaćen za objavljivanje:
 
The Value of the ICTY as Historiographical Tool, u "ICTY: Towards a Fair Trial?", International Criminal Law Series of Intersentia Antwerp (www.intersentia.be) in co-operation with Neuer Wissenschaftlicher Verlag Vienna, izlaženje je predviđeno za kasno ljeto, ranu jesen 2008.
 
b) Radovi objavljeni nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
 
1.      The Prosecution Service Function within the Croatian Criminal Justice System, Eur J Crim Policy Res, DOI 10.1007/s10610-008-9067-6 (2008)
 
2.      Euthanasia in Croatia, u Euthanasia in International and Comparative Perspective (ur. Marc Groenhuijsen, Floris van Laanen, Wolf Legal Publishers, 2006)
 
3.      What Victimology has to Offer in Fight against Terrorism, u Large-scale victimisation as a potential source of terrorist activities : importance of regaining security in post-conflict societies (Ur. Uwe Ewald i Ksenija Turković, Amsterdam, IOS Press, 2006)
 
4.      Vladavina prava i zakona, u Indeks otvorenosti društva (ur. Simona Goldstein, 2006.
 
5.      The Value of the ICTY as Historiographical Tool, u Responsibility for war crimes : Croatian perspective - selected issues (ur. Ivo Josipović, Monografije Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2005)
 
6.      Pravna regulacija kloniranja u RH i svijetu, koautor s D. Šimonović, 55 Zbornik PFZ 1543 (2005)
 
7.      Vladavina prava i zakona, u Otvorenost društva: Hrvatska 2005 (ur. Simona Goldstein, 2006.
 
c) Radovi objavljeni prije izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
 
11      Utjecaj međjunarodnog kaznenog prava na razvoj prava žrtava međjunarodnih kaznenih djela te žrtava općenito u Europskoj uniji te RH, 54 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2004), str. 865-937.
 
12      Komparativni prikaz osnovnih značajki zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i RH, 11 HLJKPP (2004), str. 947-999.
 
13      Povjesničari u potrazi za istinom o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije u svojstvu vještaka pred ICTY-em, 1 Časopis za suvremenu povijest 15 (2004.)
 
14      The Historians in Search for Truth about Conflicts in the Territory of Former Yugoslavia as Expert Witnesses in front of the ICTY, 1 Journal of Contemporary History 41 (2004.)
 
15      Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, 52 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1195 (2002.)
 
16      Overview of the Victimological Data Related to War in Croatia, 10 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 202 (2002.)
 
17      ICVS Results in Croatia, in The International Crime Victim Survey, in Countries in Transition: National Reports, UNICRI publication No 62, Rome (ed. Hatalak, dell Frate, Zvekic, 2000.)
 
18      Criminal Victimization in Croatia – Key Findings of the 1997 International Victim Survey, 4 HLJKPP 541 (1997.)
 
19      Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – pravni pristup u, Psihijatrija i pravo 61 (urednici: Goreta/Jukić/Turković, 1998.)
 
20      Pravni položaj osoba s duševnim smetnjama protiv kojih se vodi kazneni postupak: kritičke napomene uz nacrt novog hrvatskog zakonodavstva, 4 HLJKPP 77 (1997.)
 
21      Ljudska prava zatvorenika, 3 HLJKPP 903 (1996.)
 
22      Silovanje kao ratni zločin, Masovna silovanja kao ratni zločin 95 (1993.)
 
23      Jesu li krivično odgovorni suci nezavisni suci, 42 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 655 (1992.)
 
24      Fair Notice as a Rational of the Principle of Legality, 40 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 429 (1990.)
 
25      Relationship between Official Discretion and the Principle of Legality, 40 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 715 (1990.)
 
26      Ljudsko pravo na zdrav okoliš, 43 Naša zakonitost 1296 (1989.)
 
27      Violence in the Family - Maletreating and Neglecting Minors, u Domestic Violence (1988.)
 
           Ostali objavljeni znanstveni radovi (a2):
 
a)      Rad u postupku objavljivanja:
 
Baza podataka počinitelja seksualnih delikata: nova komponenta u borbi protiv zločina, (pregledni znanstveni rad), Zbornik radova pod nazivom «Baza podataka o počiniteljima spolin delikata na štetu djece» (srpanj, 2008)
 
a) Radovi objavljeni nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
 
1.        Podrška žrtvama kaznenih djela u RH – prikaz rezultata istraživanja, u Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva 192, koautor (Injžinjerski biro d.d., 2007)
 
2.        HIV testiranje i informirani pristanak, 46 Liječničke novine (2006)
 
3.        PravopacijenatanasuodlučivanjepremaZakonuozaštitipravapacijenata, uBolesnikpravaiobvezeknjigaizlaganjanaV. proljetnombioetičkomsimpozijuHrvatskogliječničkogzbora, Zagreb 3. lipnja 2005 (ur. IvanBakran, GoranIvanišević, Hrvatskiliječničkizbor, 2005).
   
b) Radovi objavljeni prije izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora:
 
4.        The Contribution of the Statute of the ad hoc International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia to the Development of International Humanitarian Law, 4/5 Croatian International Relations Review - Dossier 22 (1996.)
 
5.        Mogućnosti i granice zaštite okoliša putem kaznenog prava, u Pravo i okoliš: zaštita čovjekova okoliša pravno uređenje i ostvarivanje (Hrvatski pravni centar, 1997)
 
6.        Uloga policije u američkom i engleskom krivičnom postupku, Pravnik (1988.)
 
           


Stručni radovi:
 
a.             Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, 9 Dijete i društvo 481-88 (2007)
 
b.             Suzbijanje nasilja u obitelji, priručnik za radionicu, koautor, Pravosudna akademija (2007)
 
c.             Strategija razvoja pravnog obrazovanja u RH (urednica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006)
 
d.             Zlouporabe u gospodarskom poslovanju, priručnik za radionicu, Pravosudna akademija, koautor s P. Novoselec (2005)
 
e.             Zaštiti svjedoka u kaznenom postupku, priručnik za radionicu, Pravosudna akademija (2004)
 
f.              The Croatian Criminal Code (translated in English), 6 HLJKPP (dodatak /1999.)
 
g.             Report of the Working Group Established by the Government of the Republic of Croatia on the Conformity of Croatian Law with the Requirements of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols, 1998,  (http://www.coe.int/T/e/human_rights/awareness/4._Our_Activities/Compatibility_Reports/croatia.asp)
Ekspertize
1.      Elements for European Guidelines on Child-friendly Justice with Particular Focus on Children’s Access and Place in Criminal Justice System, Strasbourg, 29 May 2008, cdpc/docs 2008/cdpc (2008) 06 – e
 
2.      Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela u RH, UNDP, 2007; hrvatska verzija: http://www.undp.hr/upload/file/168/84317/FILENAME/zrtve_i_svjedoci.pdf; engleska verzija: http://www.undp.hr/upload/file/174/87404/FILENAME/victim_and_witnesses_v2008.pdf
 
3.       Nasilje u obitelji – analiza kaznenogi prekršajnog zakonodavstva s prijedlozima izmjena, ekspertiza izrađena za potrebe Ministarstva obitelji i međugeneracijske solidarnosti,
 
4.       European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (national correspondent, 2006, dostupna na www.europeansourcebook.org/esb3_Full.pdf )
 
5.       Kregar, Josip i Ksenija Turković, Hrvatska i Reakcija Na Organizovani Kriminalitete. Varnost In Sodelovanje Pri Odzivanju Na Organizirano Kriminaliteto V Srednji In Jugovzhodni Evropi. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2006.
 
6.       European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (national correspondent, 2003, dostupna na

 

Više

Nastava

Edukacija

Godina diplomiranja: 1987

Godina magistriranja: 1989

Godina doktoriranja: 1996


Profesionalni interesi i članstva

Kazneno pravo

Kriminologija i viktimologija

Medicina i pravo

Pravo/Film


Izabrani projekti

 Domaći znanstveno-istraživački projekti:

·         Voditelj:

·         Projekta MZOŠ,  „Hrvatskomedicinskopravousvjetlueuropskihstandarada,” (2007. do danas)

·         Projekta UNDP-a, „Analiza hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na HIV/AIDS“, voditelj istraživanja i glavni istraživač (2005/06)

·         Suradnik na slijedećim projektima:

·         Projekti Pravnog faklteta u Zagrebu financiranim od MZOŠ:·         “Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje” (voditelj Ivo Josipović, šifra 0066016), (od 2002)

·         “Kazneno pravo i politika suzbijanja kriminaliteta” (voditelj Željko Horvatić, šifra 006608) (1998-2000)

·         Bioetika i pravo (voditelj Zvonimir Šeparović, šifra 006610) (1999-2001)

·         MentorprojektaIzazovstereotipaidiskriminacijeprotiv ženaseksualnonasiljeusudskimpostupcimauRH,” B.a.B.e., Otvorenodruštvo (2007 dodanas); u prikupljanju podataka sudjeluju studenti

·         Stručni suradnik (priprema metodologije) na projektu provedbe međunarodne ankete o žrtvama kriminala (ICVS), Državni zavod za statistiku (2008/09)

·         Projekt UNDP, Hrvatska, „Tranzicijska pravda – istraživanje podrške žrtvama/svjedocima kaznenih djela“, konzultant i glavni istraživač (2006 do danas); u prikupljanju podataka sudjelovali studenti

·         Projekt Otvorenog društva Hrvatska, a sada IDEM – „Indeks otvorenog društva“ – članica istraživačkog tima i interpretatorica djela koji se odnosi na vladavinu prava (2004-2007.)

·         Projekt AkademijepravnihznanostiHrvatskeiHrvatskogudruženjazakazneneznanostiipraksupodnazivomZakonskaisudskapolitikakažnjavanjauRepubliciHrvatskoj (2004)

 

·         Međunarodni znanstveno-itraživački projekti:

·         FP6 Projekt „Human Security in the Wester Balkan Region: The Impact of Transnational Terrorist and Criminal Organizations on the Peace-Building Process of the Region,“ (HUMSEC) (2006-2008)

·         Projekt 2005/AGIS/139 „The Public Prosecution Service - Key Player in a Just and Effective Criminal Justice System - A Comparative Research Study across Europe”, istraživač (2005-2008); u prikupljanju podataka sudjelovali studenti

·         ProjektDržavaiorganiziranikriminalitet”, voditelj: Institutzakriminologiju, PravnifakultetuLjubljani (2005/06)

·         Projekt “Analyzing victim’s needs and expectations in post-conflict societies: an international quantitative victim survey in nine countries in different conflict/post-conflict situations,” Max Planc Institut za strano i međunarodno kazneno pravo; (2004/06)

·         Članica hrvatskogistraživačkog tima za publikaciju ICRC, Customary International Hiumanitarian Law (ed. Jean-Marie Henckaerts i Luise Doswald-Beck, 2005)

·         Nacionalni koordinator međunarodnog istraživanja žrtvi (ICVS) - izvodi “Hrvatski Gallup” u suradnji s UNICRI-em (2000-2001); pomoćnik nacionalnog koordinatora (1996-97) – istraživanje proveli studenti

·         Nacionalni koordinator za European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics (od 1995. do danas)  - u prikupljanju podataka sudjelovali studenti

·         TEMPUS projekti:

·         „Reforming Croatian legal education,“ voditelj projekta (2005/06)

·         „Foreign Languages in the Field of Law,“ voditelj djela projekta (2006-2009)

·         Konzultant, Twinning Project HR/2004/IB/JH/06 “Combating Trafficing in Human Beings in Croatia” (2007)

·         Ostali projekti:

·         Edukacija odvjetnika o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Centar za mirovne studije i Interrights, predavanje i izrada edukacijskog materijala o čl. 2 (2008)

·         Stručnjak za izradbu djela materijala za radionicu „Suzbijanje nasilja u obitelji“, Pravosudne akademije (2007)

·         Hrvatski pravni ekspert zadužen za izradu materijala za tečaj „Zlouporabe u gospodarskom poslovanju“ u okviru CARDS Project: Reform of the Judiciary – Support to the Judicial Academy in Croatia (Europa/Aid/115163/C/SV/HR), (2005)

·         Hrvatski pravni ekspert zadužen za izradu materijala za tečaj o «Zaštiti svjedoka u kaznenom postupku» u okviru CARDS Project: Reform of the Judiciary – Support to the Judicial Academy in Croatia (Europa/Aid/115163/C/SV/HR), (2004)

·         Sudjeluje u programu Ministarstva Pravosuđa i ICTY-a obrazovanja sudaca za preuzimanje slučajeva od ICTY-a, (2004)

·         Suradnik za područje kaznenog prava, Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod

·         Urednik za područje medicinskog prava, Pravna enciklopedija, Leksikografski zavod

·         Članica odbora za provedbu kampanje protiv nasilja nad ženama, (od 2006)


Povijest zaposlenja

Ksenija Turković izvanredni je profesor na Katedri za kazneno pravo i prodekanica za nastavu 2005/07. Od 1987. radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu.  Radila kao sudački pripravnik na Općinskom i Okružnom sudu u Zagrebu (1987-1990). Član je New York Bar. Radila kao odvjetnik u odvjetničkoj firmi Sullivan & Cromwell, New York, New York, (1995/96) te odvjetničkoj firmi Hunton & Williams, New York, New York, (1998-2000) u okviru koje je zastupala klijenta pred ICTY-em. 2002/03. Bila je Visiting Schoolar na Yale Law School. Koautor je pet knjiga iz područja kaznenog prava i prava i medicine. Objavila je više desetaka radova u domaćim i stranim časopisima. Član je komisije za izradu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama te stručne skupine Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izradbu nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji od 2004. do 2007. godine. Potpredsjednik je stručne skupine Vijeća Europe za izradu Konvencije protiv iskorištavanja i zlostavljanja djece, član je skupine eksperata Vijeća Europe za pomoć žrtvama kaznenih djela.