prof. dr. sc. Nina Tepeš
prof. dr. sc.
Nina Tepeš

Nina Tepeš je diplomirani pravnik i doktor znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je Postgraduate Course on European Law, WTO Law, International Commercial Arbitration and International Business Law u sklopu Asser College Europe na Asser Instituut u Haagu. Stekla je LL.M., IBL na CEU. Redoviti je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje trgovačko pravo i pravo društava na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Objavila je niz radova iz područja od međunardonog privatnog prava, arbitraže, trgovačkog prava i prava društava.

Više

Nastava

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 540
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Zaštita strateških industrija u Republici Hrvatskoj putem Zakona o preuzimanju dioničkih društava (de lege lata i de lege ferenda)


Uredničke knjige, 2023.

Zaštita strateških industrija od štetnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Bilić, Antun ; Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2023.

Elektroničko donošenje odluka u društvima kapitala

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.

Foreign Direct Investment Screening in the EU – Future Perspectives and Implied Obligations

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.

The purpose of a company

Tepeš, Nina ; Bilić, Antun
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Cijena u ponudi za preuzimanje

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Zaštita strateških industrija od štetnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Bilić, Antun ; Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
60. susret pravnika - Opatija ’22

The CISG And The Good Faith Principle

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Pravo na pristup informacijama u bankarstvu

Jurić, Marko ; Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
58. susret pravnika: Aktualnosti zakonodavstva i prakse

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

National Report on Croatia

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje ; Miladin, Petar
Poglavlja u knjigama, 2020.

Izabrana pitanja o odnosu odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Tepeš, Nina ;
Poglavlja u knjigama, 2019.

Investicijska društva i kreditne institucije kao subjekti ovlašteni za obavljanje poslova skrbništva

Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Obvezno sklapanje ugovora

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Posebno o pripadnosti nematerijaliziranih vrijednosnih papira povjerenih u skrbništvo

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Poslovi s međunarodnim obilježjem

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2017.

Suretyship Contract and Arbitration Agreement

Jakšić, Tomislav ; Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Non-material Damages Arising out of the Breach of Contract and Interpretation of Art. 74 CISG

Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2016.

Termination of arbitral proceedings by order of the arbitral tribunal

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Croatian Takeover Law

Tepeš, Nina ; Markovinović, Hrvoje
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
2nd CROATIA – TURKEY JURIST DAYS

The Law of Close Corporations: Questionnaire – Croatia

Bilić, Antun ; Tepeš, Nina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The XIXth International Congress of Comparative Law

Kontrola nepoštenih ugovornih odredaba s posebnim osvrtom na trgovačke ugovore

Tepeš, Nina ; Petrović, Siniša
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Nepoštene ugovorne odredbe: europski standardi i hrvatska provedba

Državljanstvo kao pretpostavka imenovanja javnih bilježnika

Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2013.

Članstvo javnih bilježnika u organima pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

International Encyclopeadia for Corporations & Partnerships, National Monographs, Croatia

Barbić, Jakša ; Markovinović, Hrvoje ; Petrović, Siniša ; Tepeš, Nina
Autorske knjige, 2013.

Skrbništvo nad financijskim instrumentima i sustav zaštite ulagatelja

Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Okončanje arbitražnog postupka zaključkom arbitražnog suda

Tepeš, Nina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
21. HRVATSKI ARBITRAŽNI DANI, međunarodno savjetovanje

Mehanizam popunjavanja pravnih praznina u Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe i unifikacija prava međunarodne kupoprodaje

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Ostvarivanje prava glasa po dionicama u skrbništvu

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u vrijeme recesije

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Markovinović, Hrvoje ; Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
49. susret pravnika u gospodarstvu, Opatija 2011.

Poslovni ugled kao pravo osobnosti trgovačkog društva

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Novi Zakon o zadrugama - poslovanje zadruge, prestanak zadruge, hrvatski savez zadruga, zadružni savezi i vrste zadruga koje imaju određene posebnosti

Tepeš, Nina
Stručni radovi, 2011.

Novi Zakon o zadrugama - odgovornost za obveze, nastanak i organi zadruge

Tepeš, Nina
Stručni radovi, 2011.

Isključenje primjene Konvencije Ujedninjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Bitna povreda ugovora i pravo prodavatelja na otklanjanje neispunjenja u naknadnom roku prema Konvenciji UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

Tepeš, Nina ; Šutija, Stjepan
Stručni radovi, 2011.

Povreda tvrtke i poslovnog ugleda

Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
48. susreta pravnika u gospodarstvu, Opatija 2010.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova u Hrvatskoj

Tepeš, Nina
Poglavlja u knjigama, 2009.

Izvansudsko rješavanje sporova - mirenje pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore

Tepeš, Nina
Stručni radovi, 2007.

Prikaz rada Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Tepeš, Nina
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Dvanaesti forum poslovanja nekretninama

Mirenje (medijacija) u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa

Tepeš, Nina ; Grgurić, Nives
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Dani hrvatskog osiguranja 2007.

Mirela Župan: Pravo najbliže veze u hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom ugovornom pravu

Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2007.

Prijedlozi za izmjenu Zakona o mirenju

Babić, Davor Adrian ; Tepeš, Nina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Settlement Negotiations Assisted by a Neutral Third Party – Activities of the Mediation Center of the Croatian Chamber of Commerce

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Pravo mjerodavno za odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog proizvoda

Tepeš, Nina
Doktorske disertacije, 2006.

Djelovanje i praksa Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Tepeš, Nina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
14. hrvatski dani arbitraže i mirenja

Određivanje nadležnosti u potrošačkim ugovorima u elektroničkoj trgovini - rješenja sadržana u Bruxelleskoj konvenciji, Uredbi Vijeća br. 44/01 i hrvatskom pravu

Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Primjena odredaba Europskog sudskog prostora u Europskoj Uniji i državama pridruženog članstva

Određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima u elektroničkoj trgovini - europska i hrvatska pravna rješenja

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Cesija ugovora o arbitraži

Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Natjecanje studenata pravnih fakulteta u Beču - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2004/2005.

Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2005.

Elektronička trgovina - određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Materijalnopravni i međunarodnoprivatnopravni aspekti ugovora o organiziranju putovanja

Petrović, Siniša ; Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

The more favorable right provision of Art. VII of the New York Convention and its application to the form of the arbitration agreement

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.

Odredba o povoljnijem pravu i formalna valjanost ugovora o arbitraži

Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
13. hrvatski dani arbitraže i mirenja

Kombinirana klauzula mirenja i arbitraže - kada pokušaj mirenja mora prethoditi arbitražnom postupku

Tepeš, Nina ; Petrović, Siniša
Stručni radovi, 2004.

Assignment of the Arbitration Agreement

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.

Cesija ugovora o arbitraži

Tepeš, Nina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2003.
12. hrvatski Arbitražni dani

Izmjena ugovora o arbitraži

Tepeš, Nina
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.

Tibor Varady, John J. Barcelo III, Arthur T. von Mehren: International Commercial Arbitration- A Transnational Perspective

Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Hrvoje Sikirić: Schiedsgerichtsbarkeit in Kroatien

Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Peter Nygh: Autonomy in International Contracts

Tepeš, Nina
Drugi radovi u časopisima, 2002.

Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava - sa sudskom i arbitražnom praksom i tezama za zakon o međunarodnom privatnom pravu

Sajko, Krešimir ; Sikirić, Hrvoje ; Bouček, Vilim ; Babić, Davor ; Tepeš, Nina
Ostalo, 2001.

The form of the arbitration agreement

Tepeš, Nina
Magistarski radovi, 2000.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

2012 izvanredni profesor

2017 redoviti profesor