ODLUKA O ŠKOLARINAMA I NAKNADAMA OD 22. VELJAČE 2023:
Odluka o školarinama i naknadama

Zagreb, 22. veljače 2023.


Na temelju članka 24. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 22. veljače 2023. donijelo je 


Odluka 
o školarini i naknadama poslijediplomskih doktorskih studija, izuzev Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravne znanosti akreditiranog 2021. godine

 

I.    Školarina za poslijediplomske doktorske studije (dalje u tekstu: studiji) određena je odlukom Fakultetskog vijeća prilikom donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis na pojedini doktorski studij, odnosno smjer doktorskog studija. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.

II.    Student/ica koji/a nakon završetka semestra za koji je podmirio/la školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan/na je uplatiti polovinu naknade iz točke I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.

III. Naknada za polaganje ispita te izradu i obranu doktorskog rada određuje se kako slijedi: 

-  student/ica koji/a položi sve ispite te izradi i obrani doktorski rad u roku iz članka 22. stavka 1. Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima iz 2016. godine (dalje u tekstu: Pravilnik) nije dužan/na platiti naknadu za polaganje ispita, odnosno za izradu i obranu doktorskog rada u visini školarine za jedan semestar studija;

-  student/ica koji/a je upisao/la zadnji semestar studija, ali nije položio/la sve ispite, odnosno nije izradio/la i obranio/la doktorski rad u roku iz članka 22. stavka 1. Pravilnika, dužan/na je platiti naknadu za produljenje studija sukladno članku 22. stavku 1. i 3. Pravilnika, i to u visini školarine za jedan semestar studija.

IV.    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Dekan

Prof. dr. sc. Ivan Koprić

 

Odluka o školarini i naknadama od 22. veljače 2023.

Popratni dopis