OBJAVE ČASOPISA:

Objavljen je novi broj Zagrebačke pravne revije koji donosi šest zanimljivih i aktualnih priloga: četiri članka i dva komentara sudske i zakonodavne prakse.

U člancima se analiziraju odnos između prava država članica i prava Europske unije kroz prizmu recentnih odluka njemačkog Saveznog ustavnog suda, odredbe Konvencije o europskim krajobrazima, javni poredak i javna sigurnost kao osnove za opravdanje ograničenja slobode kretanja kapitala u EU i novosti u prekograničnom izvođenju dokaza u EU. U dvama komentarima sudske prakse analiziraju se presude Suda EU koje su vezane uz tumačenje Direktive o europskom istražnom nalogu.

Novi broj Revije dostupan je na: http://revija.pravo.unizg.hr/

Popis obavijesti